Společnost Naveletrh s.r.o., IČO 29038103, se sídlem U parního mlýna 1290/6, 170 00 Praha 7, provádí zpracování osobních údajů při výkonu své zprostředkovatelské činnosti a při nabízení a poskytování služeb. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu s právními předpisy České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Správce osobních údajů

Společnost Naveletrh s.r.o., IČO 29038103, se sídlem U parního mlýna 1290/6, 17000 Praha 7, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní adresa (doručovací);
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • další údaje, požadované Správcem;

Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány.

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je poskytování informací na základě oprávněného zájmu správce a v souladu s platnou legislativou. Jedná se o informace poskytované formou e-mailů.

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle. Zpracování probíhá za dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Právní základ zpracování

Správce Vaše osobní údaje zpracovává v souladu se čl. 6 písm.1 odst. f) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 1. Práva subjektů údajů
 • V souladu se čl. 12 GDPR máte právo uplatnit právo na přístup k osobním údajům.
 • Jako subjekt údajů můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování, na jejímž základě nebudou Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům využívány, případně mohou být odstraněny.
 • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět emailem na info@naveletrh.cz.